FANDOM


Last Updated: 02/01/18

Own Dance

★★★★★
Burning Spirit Kuro Kiryu Ups and Downs Shinobu Sengoku Howling Wolf Koga Oogami (Color Guard Leader) Nazuna Nito (Timid King) Eichi Tenshouin (Burning Red) Chiaki Morisawa (Desire to Leave) Arashi Narukami (True to Himself) Tomoya Mashiro (Blossoms in the Night Sky) Mao Isara (Black Santa) Tetora Nagumo (Recollection of Mundane Days) Rei Sakuma (Flower Dance Rhythm) Tsukasa Suou (Paradise of the Sea) Souma Kanzaki (Moonlight's Childhood Friend) Ritsu Sakuma (Cherished Back) Kanata Shinkai (Gunman of the Wasteland) Kaoru Hakaze (Wrath of the Sovereign) Shu Itsuki (Sweet Summer Beach) Hinata Aoi (Cheer in the Sun) Hajime Shino (Halloween Mummy) Mika Kagehira (Serene Sage) Keito Hasumi (Bright Red Excitement) Chiaki Morisawa (Leaping White Tiger) Tetora Nagumo (Happy Chocolat) Nazuna Nito (Master of the Twilight Mansion) Yuzuru Fushimi (Fun Match) Adonis Otogari (Prince's Awakening) Hokuto Hidaka (Cinderella) Tomoya Mashiro (Bibliophilia) Tsumugi Aoba (Planets in the Sky) Natsume Sakasaki (Athletic Festival Enjoyment) Mika Kagehira (The Sea and You) Kaoru Hakaze (Matching Trickstar) Mao Isara (Blade Dance of Fortune) Tsukasa Suou(Class Performance of Friendship) Souma Kanzaki(Letter of Passion) Mitsuru Tenma
★★★★
Dependable Class President Hokuto Hidaka Bouncing Synchronization Hinata Aoi The Strict Leader Keito Hasumi Contradictory Position Mao Isara Silent Beast Adonis Otogari Snapping Rabbit Nazuna Nito (Small Scheme) Tsukasa Suou (Cleaning the Pool) Tori Himemiya (Evening Calm Surfer) Kaoru Hakaze (Blue Strike) Hokuto Hidaka (Yearning for the World) Ritsu Sakuma (Carefree Attitude) Wataru Hibiki (Phantom Vampire) Rei Sakuma (Wandering Emperor) Eichi Tenshouin (Commander's Handling) Keito Hasumi (Meddling Phantom Thief) Arashi Narukami (Small Footsteps) Nazuna Nito (Admiring General) Tetora Nagumo (Amusement Park Live) Koga Oogami (The Place I Belong) Kanata Shinkai (Chirping Turaco) Leo Tsukinaga (Enjoyable Mall) Mitsuru Tenma (Tactical Soldier) Shu Itsuki (Watermelon Splitting) Yuta Aoi (Precious Thing) Eichi Tenshouin (Green Matador) Mao Isara (Model Instruction) Izumi Sena (Burning Ninja) Chiaki Morisawa (Bad Role Model) Nazuna Nito (Reliable Guide) Yuzuru Fushimi (Apricot and Fortune Beans) Yuta Aoi (Embracing the Hope) Shinobu Sengoku (Fast Learner) Koga Oogami (Overcoming Times) Makoto Yuuki (Easter Night) Sora Harukawa (Preparation Time) Mao Isara (Glass Admiration) Arashi Narukami (Straightforward Ninja) Mitsuru Tenma (Dance Time) Eichi Tenshouin (Angel and Singing Voice) Hajime Shino
★★★
(Agony over his Clothes) Adonis Otogari Strolling Rei Sakuma Ordinary Tomoya Mashiro (Noble Young Man) Hokuto Hidaka Well-dressed Arashi Narukami Goal Hajime Shino Lonely Shinobu Sengoku (Zealous) Tetora Nagumo Self-Righteous Izumi Sena Recess Subaru Akehoshi Dislike Chiaki Morisawa Brand-new Outfit Makoto Yuuki Another Side Kaoru Hakaze Charming Tori Himemiya (Sunny Weather Prayer) Yuta Aoi (Previous Unit) Keito Hasumi Collection Eichi Tenshouin Nervous Temperament Mao Isara Satisfaction Hokuto Hidaka Glaring Keito Hasumi (Green Arrow) Keito Hasumi Invitation Wataru Hibiki (Mischievous Berry) Hinata Aoi Going to School Midori Takamine (Flute) Hajime Shino (Sweets Beginner) Tsukasa Suou (Man-to-Man) Rei Sakuma (Needlework) Hajime Shino (Tasting) Ritsu Sakuma Sleepy Ritsu Sakuma (Cheering) Yuzuru Fushimi (Strolling Samurai) Kuro Kiryu (Anticipated Tanabata) Eichi Tenshouin Admiring Navy Uniform Tetora Nagumo (Assistant Cook) Tetora Nagumo (Taunting Dance) Yuzuru Fushimi (Reliable Villain) Nazuna Nito (Bandage) Makoto Yuuki (Toy Vendor) Souma Kanzaki (Puppy Protector) Koga Oogami (Yellow Santa) Shinobu Sengoku (Secret Passage) Natsume Sakasaki (Visitor) Natsume Sakasaki (Game Match) Sora Harukawa (Bean Repellent) Sora Harukawa (A Flower with Thorns) Shu Itsuki (Silently Thawing Snow) Shu Itsuki (Taiyaki) Mika Kagehira (Bouquet of Gratitude) Mika Kagehira (Costume Artisan) Kuro Kiryu (Younger Stepsister) Souma Kanzaki (Fun Participation) Yuta Aoi (Celebration and Accomplishment) Hokuto Hidaka (Frail Student) Eichi Tenshouin (Emperor and Can) Eichi Tenshouin (Egoistic Golden Retriever) Tori Himemiya (Reason of Adoration) Tori Himemiya (Clown of the Left Hand) Wataru Hibiki (Toy Clown) Wataru Hibiki (Thoroughly to the Core) Wataru Hibiki (Caretaker's Heart) Yuzuru Fushimi (Shooting Council) Yuzuru Fushimi (Nemesis Summer) Rei Sakuma (Festa Scout) Kaoru Hakaze (Happy Stage) Adonis Otogari (Recommendation Cake) Arashi Narukami (Voice Training Council) Arashi Narukami (Rampant Skater) Leo Tsukinaga (Insecure Heart) Izumi Sena (Seaside Festival) Tsukasa Suou (Capricious Master) Tsukasa Suou (Incognito Participation) Tsukasa Suou (Vigorous Leader) Chiaki Morisawa (Night Horror) Chiaki Morisawa Admiring Navy Uniform Tetora Nagumo (Blue Santa) Kanata Shinkai (Lubrication of the Heart) Midori Takamine (Coffee) Chiaki Morisawa (Senpai's Festival) Chiaki Morisawa (Until Reunion) Kanata Shinkai (Hymn) Nazuna Nito (Positive Conduct) Mitsuru Tenma (Bad Image) Tomoya Mashiro (Determined Will) Hajime Shino (Standard Combatant) Tomoya Mashiro
Kanata Shinkai card Tomoya Mashiro card Tetora Nagumo card Izumi Sena (Card) Ritsu Sakuma card Mitsuru Tenma card Tsukasa Suou card Subaru Akehoshi card Souma Kanzaki card Leo Tsukinaga (Card) Natsume Sakasaki (Card) Hinata Aoi card


Own Vocal

★★★★★
Rainbow Prism Hajime Shino Upperclassman's Devotion Izumi Sena Perfect Conduct Tsukasa Suou (Fluttering Cherry Blossoms) Hokuto Hidaka (Veteran Clown) Hinata Aoi (Cheeky Butler) Koga Oogami (Moving Forward) Makoto Yuuki (Master Swordsman's Dance) Souma Kanzaki (Healing Bonds of Fate) Keito Hasumi (Sports Festival Decision) Tetora Nagumo (Manly Back) Kuro Kiryu (Promised Hymn) Nazuna Nito (Ace Agent) Mao Isara (Amusement Park Showtime) Kaoru Hakaze (Sincere Appreciation) Mitsuru Tenma (Full Power Hero) Chiaki Morisawa (Moonlight's Snowy Owl) Arashi Narukami (Doll's Singing Voice) Nazuna Nito (Sunlight's Childhood Friend) Mao Isara (Emperor's Unhealthy Appetite) Eichi Tenshouin (Red Matador) Hokuto Hidaka (Paradise Lion's Dream) Adonis Otogari (First Star Rock) Subaru Akehoshi (The Princess and the Knight) Tomoya Mashiro (Halloween Witch) Sora Harukawa (Game Mascot) Yuta Aoi (Holy Knight of the Golden Lion) Leo Tsukinaga (Ambushing New Year) Keito Hasumi (Jasmine Tea) Hajime Shino (Bitter Chocolat) Tsukasa Suou (Field Gambler) Koga Oogami (Dance Floor) Wataru Hibiki (Wavering Flower) Arashi Narukami (Showtime) Sora Harukawa (Light of Hope) Shinobu Sengoku (Angel of Noel) Tori Himemiya (Moonlight's Red Wolf) Kuro Kiryu (Guiding Trickstar) Hokuto Hidaka (Hatsuyume Sheep) Kanata Shinkai (Jewel Ruby) Natsume Sakasaki(Tears and Smiles) Nazuna Nito(Class Performance of Happiness) Subaru Akehoshi(Easter of Blood Drinking) Rei Sakuma
★★★★
The Reigning Ruler Eichi Tenshouin Considerate Tomoya Mashiro Egoistic Tori Himemiya Leading Star Subaru Akehoshi Fun Friends Kanata Shinkai (School Store War) Kuro Kiryu (Sense of Responsibility and his Friends) Hokuto Hidaka (Black of Diligence) Tetora Nagumo (Masculine) Mao Isara (Persevering) Hajime Shino (Ninja of the Sea) Shinobu Sengoku (Reflective Moment) Nazuna Nito (Firm Resolve) Midori Takamine (Heading Towards Elegance) Arashi Narukami (Youth Concerto) Makoto Yuuki (Revolutionary Victory Song) Tori Himemiya (Song of the Evening Moonlight) Keito Hasumi (Song of Justice) Chiaki Morisawa (Red Santa) Chiaki Morisawa (Cheshire's Early Afternoon) Ritsu Sakuma (Compassionate Rally) Yuta Aoi (Amusement Park Thrill) Shinobu Sengoku (Rainy Season's Mercurial) Hinata Aoi (For the Sake of the Lord) Souma Kanzaki (Tiptoeing Order) Mitsuru Tenma One Step Forward Mao Isara (Glasses and Rock) Makoto Yuuki (Friendship Painter) Tetora Nagumo (Blessed Smile) Izumi Sena (Happy Airline) Wataru Hibiki (Awaiting Azure Dragon) Kuro Kiryu (Challenging Opponent) Keito Hasumi (Easter Mate) Shu Itsuki (First Prince) Hokuto Hidaka (Trick Sunshower) Natsume Sakasaki (Summer Step) Makoto Yuuki (Twilight's Crossroad) Koga Oogami (Starry Sky's Encounter) Sora Harukawa (Wild Cook) Adonis Otogari (Mama and Dolphin) Madara Mikejima (Natural Jiangshi) Midori Takamine
★★★
Homework Subaru Akehoshi (Bromide) Subaru Akehoshi (Adolescence) Yuta Aoi Passionate Red Chiaki Morisawa Sweating Izumi Sena (Friendly Support) Kuro Kiryu (Memories) Hinata Aoi Tedious Talk Keito Hasumi Body Temperature Hokuto Hidaka Words from a Senior Rei Sakuma Devoted Hajime Shino Soda Ritsu Sakuma Striking Color Midori Takamine High Society Eichi Tenshouin (Fireworks Banquet) Subaru Akehoshi First Meeting Kaoru Hakaze (Cooperation Makoto) Yuuki Bloomed (Meat Diet) Adonis Otogari (Unforeseen Happiness) Tomoya Mashiro Helpman Mao Isara (Arranger) Arashi Narukami (Yellow of Hope) Shinobu Sengoku (Brother of Direction) Yuta Aoi (Eulogy of Spring) Souma Kanzaki (Live Commentary) Nazuna Nito (Ardent) Hokuto Hidaka (Basketball Guidance) Subaru Akehoshi (Broadcasting Proposal) Mao Isara (Basketball Practice) Mao Isara (Characteristics of Acting) Hinata Aoi (Merrymaking) Kaoru Hakaze (Worrisome Days) Keito Hasumi (Seeking Shelter) Adonis Otogari (Bustling Summer) Nazuna Nito (Spring Beckoning Enka) Kuro Kiryu (Navy T-Shirt) Arashi Narukami (Fruity Butler) Yuzuru Fushimi (Dancing Princess) Tori Himemiya (Confident Relay) Koga Oogami (A Member's Proof) Souma Kanzaki (Sugar Box) Leo Tsukinaga (Achilles) Mitsuru Tenma (Assorted Ice Cream) Yuta Aoi (Mama Captain) Madara Mikejima (Ferry Knight) Madara Mikejima (Handicraft Companion) Shu Itsuki (Costume Maker) Shu Itsuki (Paranoia) Mika Kagehira (Road to the Sovereign) Mika Kagehira (Taste of the Ocean) Souma Kanzaki (Toy Prince) Eichi Tenshouin (Master of Pleasure) Eichi Tenshouin (Sunny New Year) Tori Himemiya (Fool's Sword Fight) Wataru Hibiki (Joyful Host) Yuzuru Fushimi (Charming Drums) Rei Sakuma (Sleep Companion) Koga Oogami (Blue-Hooded Parrot) Izumi Sena Ally Arashi Narukami (Active Model) Arashi Narukami (Young and Energetic Skater) Tsukasa Suou (Sweet Service) Ritsu Sakuma (Gathered Knight) Ritsu Sakuma (Bullet of Justice) Chiaki Morisawa Studying Tetora Nagumo (Determined Ninja) Tetora Nagumo (Sub Position) Midori Takamine Worried Shinobu Sengoku (Assertive Day) Shinobu Sengoku (Enjoyable Festa) Chiaki Morisawa (Straight Champion) Tetora Nagumo (For My Friend) Shinobu Sengoku (Dwarf of Cooking) Mitsuru Tenma (Contract) Mitsuru Tenma (Gutsy Faerie) Tomoya Mashiro (Hand in Hand) Nazuna Nito (Admired Person) Hajime Shino (Book's Continuation) Midori Takamine
★★
Academy Idol Mika Kagehira
Hajime Shino card Adonis Otogari card Tori Himemiya card Makoto Yuuki card Arashi Narukami card Hokuto Hidaka card Mao Isara card Keito Hasumi card Kaoru Hakaze card Wataru Hibiki card Tsumugi Aoba (Card) Mika Kagehira (Card)


Own Performance

★★★★★
(Thoughtful of Friends) Adonis Otogari Shooting Star Smile Subaru Akehoshi (Kitty Dance) Tori Himemiya (Nightly Voyage) Rei Sakuma (Cherubic Eyes) Hajime Shino (Wholehearted Sports Festival) Chiaki Morisawa (King's Arrival) Leo Tsukinaga (Flower Dance of Apollo) Souma Kanzaki (The Song of Winter) Kanata Shinkai (Green Santa) Midori Takamine (Crimson Night Watch) Kuro Kiryu (Genius and Ordinary) Tomoya Mashiro (Little Emperor) Tori Himemiya (Our Unison) Hinata Aoi (Sword Leap) Izumi Sena (Leaping Vigor) Yuta Aoi (Stage Clown) Wataru Hibiki (Cheer in the Shade) Ritsu Sakuma (Ninja's Way of Life) Shinobu Sengoku (Greedy Order) Tsukasa Suou (Tin Soldier) Yuzuru Fushimi (Hopeless Boy) Mitsuru Tenma (Promise of Progress) Mao Isara (Pilot of the Great Sky) Eichi Tenshouin (Demon of the Twelfth Lunar Month) Ritsu Sakuma (Believing the Potential) Midori Takamine (Dashing 1st Year) Yuta Aoi (White Easter) Tsumugi Aoba (Second Prince) Kuro Kiryu (Shy Ninja) Shinobu Sengoku (King of Sweets) Tsukasa Suou (Fireworks Art) Shu Itsuki (Summer Stage) Hokuto Hidaka (Crossroad Vampire) Rei Sakuma (Cooking Idol) Tetora Nagumo (Aquarium ♪) Kanata Shinkai (Drifting Sky Flower) Ritsu Sakuma (Horror Jiangshi) Chiaki Morisawa (Angel of the Holy Night) Eichi Tenshouin (Big Bear) Mika Kagehira (Winter Santa) Tomoya Mashiro (Challenging Trickstar) Makoto Yuuki (Performance of Fortune) Sora Harukawa(Blood Sacrifice of Easter) Koga Oogami
★★★★
Morning Star Subaru Akehoshi Masked Freak Wataru Hibiki Breezy Player Kaoru Hakaze Cheerful Glasses Boy Makoto Yuuki Smiling Sympathy Yuta Aoi Live Reporter Tetora Nagumo (Sakura in Full Bloom) Mao Isara (Cooking Leader) Arashi Narukami (Romantic Bow) Koga Oogami (Youth Concerto) Mao Isara (Revolutionary Victory Song) Eichi Tenshouin (Youth Concerto) Hokuto Hidaka (Relaxing Fall) Mao Isara (Lost Reindeer) Yuta Aoi (Humble Hatsumode) Tsukasa Suou (Abundant Thoughts) Makoto Yuuki (Moving Heart's Future) Tomoya Mashiro (Berry Happy Day) Midori Takamine (Deep Red Friendship) Chiaki Morisawa (Harmonica's Companion) Adonis Otogari (Scorer of the Blue Sky) Subaru Akehoshi (Sky-Colored Bubbles) Hajime Shino (Sand Castle) Shinobu Sengoku (Duke of Devils) Shu Itsuki (Promise of Progress) Mao Isara (Darjeeling Tea) Subaru Akehoshi (Demon of the Twelfth Lunar Month) Ritsu Sakuma (Gentle Bouquet) Tsumugi Aoba (Forthright Yoichi) Mitsuru Tenma (Elder Stepsister) Keito Hasumi (Sharp Blade's Edge) Souma Kanzaki (Palm's Piece) Eichi Tenshouin (Happy Sunshower) Hinata Aoi (Happiness and Fireworks) Mika Kagehira (Summer Contact) Jun Sazanami (Harpsichord of the Moonlit Night) Leo Tsukinaga (Glittering Star Cluster) Subaru Akehoshi (Bonds Born From the Sea) Souma Kanzaki (Magician) Wataru Hibiki
★★★
Escaping Tomoya Mashiro Owner Arashi Narukami Hot-Blooded Chiaki Morisawa Crossword Hokuto Hidaka Flashy Subaru Akehoshi (Fighting Spirit) Tetora Nagumo Sharing Lunch Makoto Yuuki Assessment Izumi Sena Anpan Adonis Otogari Melancholy Midori Takamine (Tanabata Contest) Kuro Kiryu (Bento) Keito Hasumi Appeal Kaoru Hakaze (Beach Volleyball) Souma Kanzaki An Older Brother's Sorrow Hinata Aoi Cramped Costume Ritsu Sakuma (Scheduled Maintenance) Mao Isara Sketch Hajime Shino Independent Yuta Aoi (Flower Viewing Bento) Souma Kanzaki (Sidekick Paint) Souma Kanzaki (Drum) Mitsuru Tenma (Bitter Apron) Izumi Sena ultimate (Blue of Mystery) Kanata Shinkai (Anticipation) Subaru Akehoshi (Scattering Water) Mao Isara (Knight Waiter) Suou Tsukasa (Beach Volleyball) Souma Kanzaki (Tamaire Pitcher) Subaru Akehoshi (Display of Skill) Adonis Otogari (Song of Advancing) Izumi Sena (Protector of Peace) Chiaki Morisawa (Chatty Rally) Tori Himemiya (Timid Bat) Yuta Aoi (Sincere Contrabass) Hokuto Hidaka (Fall Memories) Makoto Yuuki (New Friendship) Shinobu Sengoku (Anticipated Starry Night) Tsukasa Suou (Red-nosed Reindeer) Hinata Aoi (Devil Summoner) Tsumugi Aoba (Story-telling Minstrel) Natsume Sakasaki (Beans and Tactics) Natsume Sakasaki (Early Summer Festa) Tsumugi Aoba (Honey-Colored Splash) Nazuna Nito (Opponent) Yuta Aoi (Looking for Something) Sora Harukawa (The Color of Potential) Sora Harukawa (Pillow Patrol) Mika Kagehira (Talented in Acrobatics) Souma Kanzaki (Completed Doll) Mika Kagehira (Pillow Patrol) Mika Kagehira (Wise Mentor) Hokuto Hidaka (Glasses Prediction) Makoto Yuuki (Expectations) Eichi Tenshouin (Tea Can) Eichi Tenshouin (Dazzling Days) Eichi Tenshouin (Joyful Reception) Yuzuru Fushimi (Painting Appreciation Acquisition) Yuzuru Fushimi (Slumber Seat) Rei Sakuma (Awakening Heat) Kaoru Hakaze (Sparta) Koga Ookami (Rainy Scent) Koga Oogami (Show Mascot) Adonis Otogari (Compensation Gift) Adonis Otogari (Small Item) Adonis Otogari (Main Banquet) Adonis Otogari (Narcissism) Arashi Narukami (Pursuing) Arashi Narukami (Sweet Warm Welcome) Arashi Narukami (Serving Goal) Tsukasa Suou (Falcon) Ritsu Sakuma (Sword Back-up) Chiaki Morisawa (Mascot Character Thoughts) Midori Takamine (Senpai's 1st Year) Chiaki Morisawa (New Friendship) Shinobu Sengoku (Trick Pen) Mitsuru Tenma (Gentle Faerie) Hajime Shino (Camping Cuisine) Hajime Shino (Nostalgic Outfit) Nazuna Nito (Child's Play) Mitsuru Tenma (Precious Bouquet) Mitsuru Tenma (Book and Bookmark) Hajime Shino
★★
(Academy Idol) Madara Mikejima (Academy Idol) Shu Itsuki
Eichi Tenshouin card Koga Oogami card Midori Takamine card Shinobu Sengoku card Chiaki Morisawa card Yuta Aoi card Yuzuru Fushimi card Kuro Kiryu card Rei Sakuma card Nazuna Nito card Madara Mikejima (Card) Sora Harukawa (Card) Shu Itsuki card

Opponent's Dance

★★★★★
Savior Mao Isara With All His Might Hokuto Hidaka (Sakura-colored Spring Breeze) Subaru Akehoshi (Midsummer Determination) Midori Takamine (Ghostly Fox) Yuta Aoi (Quarrel with Friend) Eichi Tenshouin Awkward Heart Shinobu Sengoku (War at the Crossroads) Adonis Otogari (Attending Physician) Izumi Sena (Moonlight Vampire) Ritsu Sakuma (Youthful) Yuzuru Fushimi (New Year of Hope) Subaru Akehoshi (Trust and Appreciation) Hokuto Hidaka (Youth ON AIR!) Makoto Yuuki (Knight's Dance) Arashi Narukami (Glittering Daydream) Wataru Hibiki (Lion's Sleep) Kuro Kiryu (Naive Summer's Sky) Mitsuru Tenma (Interim of Dreams) Izumi Sena (Ephemeral Pink) Tori Himemiya (Robin Hood) Leo Tsukinaga (Contrarian Magician) Natsume Sakasaki (Wolf's Howl) Koga Oogami (Coloration Painter) Midori Takamine (Blue Sky Flight) Tori Himemiya (Watchful Demon) Rei Sakuma (Rampant Benkei) Madara Mikejima (Modeling Bonds) Makoto Yuuki (Bright Sunshower) Sora Harukawa (Summer Time) Hiyori Tomoe (Afterlife's Crossroad) Keito Hasumi (Twilight's Tengu) Hinata Aoi (Hanafuda) Souma Kanzaki (Honey Zombie) Hajime Shino (Flower of Encouragement) Madara Mikejima (Snow Fight) Leo Tsukinaga (Dog of the New Year) Midori Takamine(Boarding Sailor) Chiaki Morisawa(Feelings Beyond Words) Shu Itsuki(Pretty Party) Tori Himemiya
★★★★
Mad Dog Koga Oogami Fervent Whirlwind Arashi Narukami Inspiring Blaze Chiaki Morisawa Chess Lesson Tsukasa Suou (Standstill) Makoto Yuuki (Illusionist's Surprise) Wataru Hibiki (Kind Butler) Rei Sakuma (Satsuki's Clothes) Souma Kanzaki (Watching Duty) Kuro Kiryu (The Sea and Friends) Kanata Shinkai (Samurai Quarrel) Souma Kanzaki (Substantial Jump) Mitsuru Tenma (Extremely Delusional) Leo Tsukinaga (Revolutionary Victory Song) Yuzuru Fushimi (Youth Concerto) Subaru Akehoshi (Fist of Youth) Chiaki Morisawa (Heaven's Hymn) Eichi Tenshouin (Brilliant Performer) Wataru Hibiki (Cheerful Trumpet) Subaru Akehoshi (Senpai's Distinction) Kaoru Hakaze (TanTan) Hajime Shino (Lantern Gravekeeper) Kuro Kiryu (Busy Work) Keito Hasumi (Trashy Feelings) Mika Kagehira (Watchdog Husky) Yuzuru Fushimi (Gentle Sound) Tsumugi Aoba (Trashy Feelings) Mika Kagehira (Salty Sorbet) Mika Kagehira (Courageous Yoshitsune) Souma Kanzaki (Lunch Hour) Hinata Aoi (Glittering Stage) Subaru Akehoshi (Dream Unicorn) Tori Himemiya (Old Friend's Unique Performance) Rei Sakuma (Special Parfait) Adonis Otogari (Night Theatre) Ritsu Sakuma (Aligned Stage) Tsukasa Suou (Soothing Party) Midori Takamine (Training of Summer) Tomoya Mashiro (Athletic Festival Contest) Tsukasa Suou (Flower Viewing Stage) Leo Tsukinaga
★★★
Lesson Souma Kanzaki Fun in the Water Kanata Shinkai Play Tsukasa Suou Warning Koga Oogami Cleaning Yuzuru Fushimi Senpai Nazuna Nito Pastries Mitsuru Tenma (Sewing Expert) Kuro Kiryu Flower Viewing and Dumplings Adonis Otogari (Invading Lessons) Makoto Yuuki (Seaside Mediation) Mao Isara (Everyday's Clubroom) Hokuto Hidaka (Watchful Detective) Nazuna Nito (Skills From the Past) Keito Hasumi (Green of Compassion) Midori Takamine (Aloof Spectator) Tori Himemiya (Pirate T-Shirt) Izumi Sena (Winter's Concern) Keito Hasumi (The Treasurer's Efforts) Mao Isara (Ghost Fox) Hinata Aoi (Enjoying Summer) Mitsuru Tenma (Maiden's Shopping) Arashi Narukami (Grand Prix) Hokuto Hidaka (Experienced Competition) Mao Isara (Unstopping Pen) Leo Tsukinaga (Beachside Swim Ring) Yuta Aoi (Charmingly) Hajime Shino (Secret Melancholy) Kaoru Hakaze (Mischievous Cat) Hinata Aoi (Skills From the Past) Keito Hasumi (Ironic Priest) Kaoru Hakaze (Pillow Fight) Subaru Akehoshi (Narcissus) Arashi Narukami (Pleasant Hymn) Wataru Hibiki (Return and Departure) Madara Mikejima (Adventurous Model) Madara Mikejima (Black Swan and Compassion) Tsumugi Aoba (Skipping Class) Natsume Sakasaki (Blue Knight) Tsumugi Aoba (Night Watch's Sword) Souma Kanzaki (Yearning's Repayment) Subaru Akehoshi (New Year's Palate) Makoto Yuuki (Innocent Brows) Tori Himemiya (Sense of Distance) Rei Sakuma (Motivational Stage) Kaoru Hakaze (Wild Guitar) Koga Oogami (Fortitude of the Black Tortoise) Koga Oogami (Sadistic Phantom Thief) Izumi Sena (Bullet Dart) Izumi Sena (Hurrying Clock Rabbit) Tsukasa Suou (Early Spring Crib) Ritsu Sakuma (Naturally Relaxed) Ritsu Sakuma (Vampire's Gift Exchange) Ritsu Sakuma (Fun Things) Kanata Shinkai (Basukebon) Midori Takamine (Indigo Torero) Shinobu Sengoku (Enjoyable Shooting) Tetora Nagumo (Depressed 1st Year) Midori Takamine (Glorious Faerie) Mitsuru Tenma (Whole-Hearted Cheering) Tomoya Mashiro (Immersion) Tomoya Mashiro (Happy Smile) Hajime Shino
★★
Academy Idol Tetora Nagumo Academy Idol Adonis Otogari Academy idol kaoru hakaze Academy Idol Arashi Narukami Academy Idol Hajime Shino Academy Idol Wataru Hibiki Academy Idol Mitsuru Tenma Academy Idol Hokuto Hidaka Academy Idol Mao Isara Academy Idol Souma Kanzaki (Academy Idol) Izumi Sena Academy Idol Kanata Shinkai Academy Idol Makoto Yuuki Academy Idol Tori Himemiya Academy Idol Ritsu Sakuma Academy Idol Tomoya Mashiro Academy Idol Subaru Akehoshi Academy Idol Tsukasa Suou Academy Idol Hinata Aoi Academy Idol Keito Hasumi (Academy Idol) Leo Tsukinaga (Academy Idol) Natsume Sakasaki


Opponent's Vocal

★★★★★
(Emperor's Performance) Eichi Tenshouin (At Twilight) Rei Sakuma Angel's Jump Tori Himemiya (King of Sweetness) Ritsu Sakuma (Strength to Protect) Adonis Otogari (Magic Recipe) Wataru Hibiki (Deep Sea Jellyfish) Kanata Shinkai (Twilight Knight) Tsukasa Suou (Defiant Type) Yuta Aoi (Underneath the Mask) Wataru Hibiki (Wandering Tsujigiri) Leo Tsukinaga (Berry Monster) Shinobu Sengoku (Answer to Expectations) Yuzuru Fushimi (Twinkling Stage) Midori Takamine (Shooter of the Sun) Chiaki Morisawa (The Dream of Tomorrow) Makoto Yuuki (Burning Summer's Sandy Beach) Tetora Nagumo (Samurai's Big Moment) Souma Kanzaki (Gravekeeper of the White Lily) Shu Itsuki (Late Night Party) Kaoru Hakaze (Apricot-Smelling Demon Child) Hinata Aoi (Entrusting the Passion) Chiaki Morisawa (Black Easter) Mika Kagehira (Silent Wisteria) Kanata Shinkai (Dreaming Hours) Ritsu Sakuma (Comrade's Song) Izumi Sena (Hot Sunshower) Yuta Aoi (Meteor Fireworks) Tetora Nagumo (Violin of the Setting Sun) Madara Mikejima (Night Sky's Weaving Star) Tsumugi Aoba (Blazing Athletic Festival) Yuzuru Fushimi (To The Real Star) Mao Isara (Boutique Boy) Subaru Akehoshi(Sailor of the Clear Sky) Hinata Aoi(A Distant Day's Pain) Yuzuru Fushimi
★★★★
Embarrassment Midori Takamine Caretaker Yuzuru Fushimi The Faithful Samurai Souma Kanzaki Awakening Vampire Rei Sakuma Returning Kuro Kiryu Super Star Mitsuru Tenma (Dancing Sakura Petals) Makoto Yuuki (Spring Forth) Tomoya Mashiro (Support Clown) Yuta Aoi (Arboreal Snake) Izumi Sena (Summer Tradition) Subaru Akehoshi (Galleria Guard) Yuzuru Fushimi (Kitten and Sunset) Chiaki Morisawa (Halloween Bat) Hinata Aoi (Revolutionary Victory Song) Wataru Hibiki (Heart of Samurai) Souma Kanzaki (Stride of Ares) Adonis Otogari (Song of Sincerity) Hajime Shino (Entering the Stage) Rei Sakuma (Live Broadcast and Participation) Nazuna Nito (Impatient Everyday) Kanata Shinkai (Positive Detective) Mitsuru Tenma (Productive Day) Eichi Tenshouin (Theater Club's Everyday) Hokuto Hidaka (Unreserved Relationship) Mao Isara (Youthful Song of Hope) Hokuto Hidaka (Magical Witch) Natsume Sakasaki (Contract and Friend) Tsumugi Aoba (Enthusiastic) Shu Itsuki (Awkward Everyday) Mika Kagehira (Librarian) Keito Hasumi (Advancing Heart) Mao Isara (Experience of Summer) Tori Himemiya (Sweet-Smelling Skater) Kaoru Hakaze (Heat Up of the Summer) Koga Oogami (Self-Love and Love) Arashi Narukami (Sweet Chocolat) Leo Tsukinaga (Master of Equestrian Archery) Tsukasa Suou (Chasing) Tsukasa Suou (Secret Trick) Kanata Shinkai (Shy 1st Year) Shinobu Sengoku (Flower Petal Dancing in the Wind) Izumi Sena
★★★
Secret Training Nazuna Nito Worrywart Mao Isara Snacks Tsukasa Suou Dining Hall Tori Himemiya Support Yuzuru Fushimi Refreshments Souma Kanzaki Soy Sauce Kanata Shinkai Love and Surprise Wataru Hibiki (Mischievous Shiba) Subaru Akehoshi Afternoon Nap Mitsuru Tenma Trigger Kuro Kiryu Rescuing Friends Koga Oogami Ambition Koga Oogami (Cutting Loose) Hokuto Hidaka (Overcoming Challenges) Tetora Nagumo (Water Gun) Hinata Aoi Sea Captain Chiaki Morisawa (Holiday Job) Keito Hasumi (Festival Strategist) Wataru Hibiki (Vampire's Rest Day) Rei Sakuma (Sturdy Berry) Yuta Aoi (Song of Reunion) Leo Tsukinaga (Solid Confidence) Hokuto Hidaka (Incognito Knight) Eichi Tenshouin (Dutiful Advice) Kuro Kiryu (Security Defense) Tsukasa Suou (Jasmine Tea) Makoto Yuuki (Conquering the Land) Tori Himemiya (Disinfectant) Nazuna Nito (Patchwork Frankenstein) Adonis Otogari (Autumn Night Inn) Ritsu Sakuma (Morning's Cheer) Midori Takamine (First Lesson) Tomoya Mashiro (Hymn of Flattery) Izumi Sena (Sweet Trap) Tori Himemiya (Depths of the Heart) Natsume Sakasaki (Book's Whereabout) Tsumugi Aoba (Gravekeeper of the Books) Tsumugi Aoba (Seeing Colors) Sora Harukawa (Color Ninja) Sora Harukawa (Skilled Handcrafts) Shu Itsuki (Playful Mood) Kuro Kiryu (Broadcasting Guest) Makoto Yuuki (Headquarters Overrun) Mao Isara (Observation Celebration) Eichi Tenshouin (Candid Performance) Wataru Hibiki (Elation) Wataru Hibiki (Clever Performer) Wataru Hibiki (An Artist's Decorations) Yuzuru Fushimi (Indigo Blue Droplets) Yuzuru Fushimi (Training Method) Yuzuru Fushimi (Amusement Park Enjoyment) Rei Sakuma (Powerful Person) Rei Sakuma (Overtime Caprice) Kaoru Hakaze (Compensation Contest) Koga Oogami (Spices of Feelings) Adonis Otogari (Strong Person) Adonis Otogari (Japanese Propriety) Adonis Otogari (Cooking Practice) Izumi Sena (Trick or Treat) Arashi Narukami (Sleepy Phantom Thief) Ritsu Sakuma (Flower Garden Slumber) Ritsu Sakuma (Sea Service) Chiaki Morisawa (Conserving Night) Kanata Shinkai (Painting with Everyone) Kanata Shinkai