FANDOM


Last Updated: 08/01/17

Increases Acquisition of All Jewels

All-size
(Aomi's Clothes) Keito Hasumi(Desire to Leave) Arashi Narukami(Nightly Voyage) Rei Sakuma

Morning Star Subaru AkehoshiThe Faithful Samurai Souma KanzakiMad Dog Koga Oogami(Support Clown) Yuta Aoi(Reflective Moment) Nazuna Nito(Samurai Quarrel) Souma Kanzaki(Evening Calm Surfer) Kaoru Hakaze


Small
(Phantom Vampire) Rei Sakuma(Fist of Youth) Chiaki Morisawa(Impatient Everyday) Kanata Shinkai(Little Princess) Tori Himemiya(Harmonica's Companion) Adonis Otogari(Towards his Ideals) Tetora Nagumo(For the Sake of the Lord) Souma Kanzaki(Salty Sorbet) Mika Kagehira(School Store War) Kuro Kiryu(Self-Love and Love) Arashi Narukami(Gentle Sound) Tsumugi Aoba(Dream Unicorn) Tori Himemiya(Blessed Smile) Izumi Sena(Secret Trick) Kanata Shinkai(Master of the Sunrise Mansion) Tori Himemiya(Before the Festival) Madara Mikejima(Courageous Yoshitsune) Souma Kanzaki

Play Tsukasa SuouArtistic Heart Yuzuru FushimiRainbow Jelly Wataru HibikiSenpai Nazuna NitoSoy Sauce Kanata Shinkai(Sparta) Koga Ookami(Gratitude of Happiness) Tori Himemiya(A Member's Proof) Souma Kanzaki(Skills From the Past) Keito Hasumi(New Friendship) Shinobu Sengoku(Sunny New Year) Tori Himemiya(Hymn) Nazuna Nito(Skills From the Past) Keito Hasumi(Sound Check) Nazuna Nito(Falcon) Ritsu Sakuma(Systematic Sound) Shu Itsuki(Eulogy of Spring) Souma Kanzaki(Charming Drums) Rei Sakuma(Naturally Relaxed) Ritsu Sakuma(Outfit Support) Kuro Kiryu(Bullet of Justice) Chiaki Morisawa(Cooking Practice) Izumi Sena(Lubrication of the Heart) Midori Takamine(Nemesis Summer) Rei Sakuma(Bustling Summer) Nazuna Nito(Indigo Blue Droplets) Yuzuru Fushimi(Fireworks Banquet) Subaru Akehoshi(Skipping Class) Natsume Sakasaki(Indigo Torero) Shinobu Sengoku(Reason of Adoration) Tori Himemiya(Glass Confidence) Koga Oogami(Solid Confidence) Hokuto Hidaka(Devil Summoner) Tsumugi Aoba(Trick Pen) Mitsuru Tenma(Enjoyable Shooting) Tetora Nagumo(Emperor and Can) Eichi Tenshouin(Child's Play) Mitsuru Tenma(Town Stroll) Hajime Shino(Card Game) Koga Oogami(Contract) Mitsuru Tenma(Herb Tea) Kaoru Hakaze(Precious Bouquet) Mitsuru Tenma(Overtime Caprice) Kaoru Hakaze(Until Reunion) Kanata Shinkai(Sense of Distance) Rei Sakuma(Thoroughly to the Core) Wataru Hibiki(Incognito Participation) Tsukasa Suou(Blue Knight) Tsumugi Aoba(Early Summer Festa) Tsumugi Aoba

Academy Idol Kuro KiryuAcademy Idol Souma KanzakiAcademy Idol Keito Hasumi


Medium
(Halloween Wolf) Koga Oogami(The Song of Winter) Kanata Shinkai(New Year of Hope) Subaru Akehoshi(Trust and Appreciation) Hokuto Hidaka(Recollection of Mundane Days) Rei Sakuma(Berry Monster) Shinobu Sengoku(Paradise of the Sea) Souma Kanzaki(Victory Flag) Keito Hasumi(Sunlight's Childhood Friend) Mao Isara(Knight's Dance) Arashi Narukami(Lion's Sleep) Kuro Kiryu(Summer Colored Sunshine) Adonis Otogari(Halloween Mummy) Mika Kagehira(Holy Knight of the Golden Lion) Leo Tsukinaga(Late Night Party) Kaoru Hakaze(The Show of the Oddballs) Natsume Sakasaki(Promise of Progress) Mao Isara(Leaping White Tiger) Tetora Nagumo(Bouquet of Love) Arashi Narukami(Hot Sunshower) Yuta Aoi(Summer Time) Hiyori Tomoe(Planets in the Sky) Natsume Sakasaki

Increases Acquisition of Red Jewels

All size
With All His Might Hokuto HidakaUps and Downs Shinobu Sengoku(Moonlight's Childhood Friend) Ritsu Sakuma(Wrath of the Sovereign) Shu Itsuki(Sweet Summer Beach) Hinata Aoi(Bright Red Excitement) Chiaki Morisawa(Blue Sky Flight) Tori Himemiya(Happy Chocolat) Nazuna Nito(Cinderella) Tomoya Mashiro(Bright Sunshower) Sora Harukawa

Fervent Whirlwind Arashi NarukamiChess Lesson Tsukasa Suou(Standstill) Makoto Yuuki(Small Scheme) Tsukasa Suou


Small

(Yearning for the World) Ritsu Sakuma(Busy Work) Keito Hasumi(Green Matador) Mao Isara(Trial's Fate) Izumi Sena(Lantern Gravekeeper) Kuro Kiryu(Old Friend's Unique Performance) Rei Sakuma(Glass Admiration) Arashi Narukami

Ordinary Tomoya MashiroLonely Shinobu SengokuDislike Chiaki MorisawaCharming Tori HimemiyaNervous Temperament Mao IsaraSleepy Ritsu SakumaAdmiring Navy Uniform Tetora Nagumo(Enjoying Summer) Mitsuru Tenma(Assistant Cook) Tetora Nagumo(Taunting Dance) Yuzuru Fushimi(Grand Prix) Hokuto Hidaka(Experienced Competition) Mao Isara(Unstopping Pen) Leo Tsukinaga(Beachside Swim Ring) Yuta Aoi(Charmingly) Hajime Shino(Hurrying Clock Rabbit) Tsukasa Suou(Basukebon) Midori Takamine(Basketball Guidance) Subaru Akehoshi(Everyday's Clubroom) Hokuto Hidaka(Black Swan and Compassion) Tsumugi Aoba(Vampire's Gift Exchange) Ritsu Sakuma(Voice Training Council) Arashi Narukami(Bean Repellent) Sora Harukawa(Way of the Katana) Souma Kanzaki(Attention and Fireworks) Shinobu Sengoku

Academy Idol Tomoya MashiroAcademy Idol Subaru AkehoshiAcademy Idol Kanata Shinkai(Academy Idol) Leo Tsukinaga


Medium
Awkward Heart Shinobu Sengoku(Moonlight Vampire) Ritsu Sakuma(Youthful) Yuzuru Fushimi(Black Santa) Tetora Nagumo(Gunman of the Wasteland) Kaoru Hakaze(Naive Summer's Sky) Mitsuru Tenma(Afterlife's Crossroad) Keito Hasumi

(Carefree Attitude) Wataru Hibiki(Revolutionary Victory Song) Yuzuru Fushimi(Youth Concerto) Subaru Akehoshi(Wandering Emperor) Eichi Tenshouin(Heaven's Hymn) Eichi Tenshouin(Model Instruction) Izumi Sena(Small Footsteps) Nazuna Nito(Watchdog Husky) Yuzuru Fushimi(Brilliant Performer) Wataru Hibiki(Cheerful Trumpet) Subaru Akehoshi(Training of Summer) Tomoya Mashiro(Precious Thing) Eichi Tenshouin(Burning Ninja) Chiaki Morisawa(Bad Role Model) Nazuna Nito(Soothing Party) Midori Takamine(Fast Learner) Koga Oogami(Straightforward Ninja) Mitsuru Tenma


Large
(War at the Crossroads) Adonis Otogari(Flower Dance Rhythm) Tsukasa Suou(Glittering Daydream) Wataru Hibiki(Contrarian Magician) Natsume Sakasaki(Cheer in the Sun) Hajime Shino(Watchful Demon) Rei Sakuma(Prince's Awakening) Hokuto Hidaka(Bibliophilia) Tsumugi Aoba

Increases Acquisition of Blue Jewels

All-size
Perfect Conduct Tsukasa Suou(Fluttering Cherry Blossoms) Hokuto Hidaka(Ace Agent) Mao Isara(Sincere Appreciation) Mitsuru Tenma(Answer to Expectations) Yuzuru Fushimi(Twinkling Stage) Midori Takamine(Emperor's Unhealthy Appetite) Eichi Tenshouin(Gravekeeper of the White Lily) Shu Itsuki(Ambushing New Year) Keito Hasumi(Bitter Chocolat) Tsukasa Suou(Meteor Fireworks) Tetora Nagumo

Embarrassment Midori TakamineThe Reigning Ruler Eichi Tenshouin(Black of Diligence) Tetora Nagumo(Firm Resolve) Midori Takamine


Small
(Positive Detective) Mitsuru Tenma(Unreserved Relationship) Mao Isara(Entering the Stage) Rei Sakuma(Rainy Season's Mercurial) Hinata Aoi(Shy 1st Year) Shinobu Sengoku(Easter Mate) Shu Itsuki

Worrywart Mao IsaraPassionate Red Chiaki MorisawaDining Hall Tori HimemiyaWorried Shinobu SengokuSoda Ritsu Sakuma(Unforeseen Happiness) Tomoya Mashiro(Arranger) Arashi Narukami(Yellow of Hope) Shinobu Sengoku(Ardent) Hokuto Hidaka(Water Gun) Hinata Aoi(Navy T-Shirt) Arashi Narukami(Holiday Job) Keito Hasumi(Fruity Butler) Yuzuru Fushimi(Festival Strategist) Wataru Hibiki(Dancing Princess) Tori Himemiya(Security Defense) Tsukasa Suou(Disinfectant) Nazuna Nito(Hymn of Flattery) Izumi Sena(Sleepy Phantom Thief) Ritsu Sakuma(Dutiful Advice) Kuro Kiryu(Sturdy Berry) Yuta Aoi(Ordinary State) Tomoya Mashiro(Conserving Night) Kanata Shinkai(Taste of the Ocean) Souma Kanzaki(Fight of the Troops) Shinobu Sengoku(Toy Prince) Eichi Tenshouin(Clever Performer) Wataru Hibiki(Road to the Sovereign) Mika Kagehira(Gravekeeper of the Books) Tsumugi Aoba(Fun Night) Kanata Shinkai(Take Off) Shinobu Sengoku(Sleep Companion) Koga Oogami(Planner) Tetora Nagumo(Hand in Hand) Nazuna Nito(Book's Continuation) Midori Takamine(Enjoyable Festa) Chiaki Morisawa

Academy Idol Wataru HibikiAcademy Idol Hokuto HidakaAcademy Idol Tori Himemiya


Medium
(Twilight Knight) Tsukasa Suou(Defiant Type) Yuta Aoi(Underneath the Mask) Wataru Hibiki(Amusement Park Showtime) Kaoru Hakaze(First Star Rock) Subaru Akehoshi(Field Gambler) Koga Oogami(Dreaming Hours) Ritsu Sakuma

(Kitten and Sunset) Chiaki Morisawa(Youth Concerto) Makoto Yuuki(Revolutionary Victory Song) Tori Himemiya(Revolutionary Victory Song) Wataru Hibiki(Song of the Evening Moonlight) Keito Hasumi(Song of Justice) Chiaki Morisawa(Youthful Song of Hope) Hokuto Hidaka(Cheshire's Early Afternoon) Ritsu Sakuma(Productive Day) Eichi Tenshouin(Chasing) Tsukasa Suou(Enthusiastic) Shu Itsuki(Amusement Park Thrill) Shinobu Sengoku(Master of Equestrian Archery) Tsukasa Suou(Contract and Friend) Tsumugi Aoba(Live Broadcast and Participation) Nazuna Nito(Glasses and Rock) Makoto Yuuki(Friendship Painter) Tetora Nagumo(Magical Witch) Natsume Sakasaki(Awaiting Azure Dragon) Kuro Kiryu(Sweet Chocolat) Leo Tsukinaga(Advancing Heart) Mao Isara(Librarian) Keito Hasumi(Trick Sunshower) Natsume Sakasaki(Summer Step) Makoto Yuuki


Large
(Promised Hymn) Nazuna Nito(Wandering Tsujigiri) Leo Tsukinaga(Doll's Singing Voice) Nazuna Nito(Shooter of the Sun) Chiaki Morisawa(The Dream of Tomorrow) Makoto Yuuki(Burning Summer's Sandy Beach) Tetora Nagumo(The Princess and the Knight) Tomoya Mashiro(Entrusting the Passion) Chiaki Morisawa(Silent Wisteria) Kanata Shinkai(Violin of the Setting Sun) Madara Mikejima(Night Sky's Weaving Star) Tsumugi Aoba(Blazing Athletic Festival) Yuzuru Fushimi

Increases Acquisition of Yellow Jewels

All-size
(Flying Guts) Tetora Nagumo(Adoring Past) Izumi Sena(Lighted Path) Mitsuru Tenma(Green Santa) Midori Takamine(Genius and Ordinary) Tomoya Mashiro(Little Emperor) Tori Himemiya(Sword Leap) Izumi Sena(Cheer in the Shade) Ritsu Sakuma(Hopeless Boy) Mitsuru Tenma(Pilot of the Great Sky) Eichi Tenshouin(Dazzling Start) Subaru Akehoshi

Strategist Ritsu SakumaHospitality Hajime Shino(With his Juniors) Nazuna Nito


Small
(Clowning Support) Wataru Hibiki(Scorer of the Blue Sky) Subaru Akehoshi(Vigilant Lifestyle) Rei Sakuma(Duke of Devils) Shu Itsuki(Darjeeling Tea) Subaru Akehoshi(Corner Duelist) Tsukasa Suou(Happiness and Fireworks) Mika Kagehira

On a Tree Shinobu SengokuEscaping Tomoya MashiroHot-Blooded Chiaki MorisawaShivering Tori HimemiyaManga Mao IsaraCramped Costume Ritsu Sakuma(Flower Viewing Bento) Souma Kanzaki(Bitter Apron) Izumi Sena ultimate(Anticipation) Subaru Akehoshi(Masked Announcer) Wataru Hibiki(Tamaire Pitcher) Subaru Akehoshi(Song of Advancing) Izumi Sena(Cheering Flag) Tetora Nagumo(Older Brother's Love) Rei Sakuma(Brother of Personality) Hinata Aoi(Appeal) Tetora Nagumo(Pursuing) Arashi Narukami(Mascot Character Thoughts) Midori Takamine(High Tension Position) Tetora Nagumo(Happy Tambourine) Makoto Yuuki(Tanabata Contest) Kuro Kiryu(Completed Doll) Mika Kagehira(Honey-Colored Splash) Nazuna Nito(Sidekick) Yuzuru Fushimi(Looking for Something) Sora Harukawa(Handmade) Tsumugi Aoba(White Torero) Tomoya Mashiro(The Color of Potential) Sora Harukawa(Rocky Mood) Mao Isara(Artistic Coach) Keito Hasumi(Wise Mentor) Hokuto Hidaka(Nostalgic Outfit) Nazuna Nito(Main Banquet) Adonis Otogari(Seeds of Memories) Wataru Hibiki(Talented in Acrobatics) Souma Kanzaki(Celebrating Soldier) Shinobu Sengoku(String Telephone) Rei Sakuma(Festa Tour) Nazuna Nito(Soumen-Nagashi) Mao Isara

Academy Idol Eichi TenshouinAcademy Idol Nazuna NitoAcademy idol shinobu sengoku(Academy Idol) Madara Mikejima

Shu Itsuki card


Medium
(Wolf Corgi) Koga Oogami(Stage Clown) Wataru Hibiki(Ninja's Way of Life) Shinobu Sengoku(Holy Knight of Silver) Arashi Narukami(Showdown with Friend) Souma Kanzaki(White Easter) Tsumugi Aoba(Shy Ninja) Shinobu Sengoku(Fireworks Art) Shu Itsuki

(Tone of Darkness) Rei Sakuma(Oath's Unison) Leo Tsukinaga(Upperclassman's Present) Midori Takamine(Revolutionary Victory Song) Eichi Tenshouin(Youth Concerto) Hokuto Hidaka(Youth Concerto) Mao Isara(Relaxing Fall) Mao Isara(Unison of Two) Hinata Aoi(Skilled Strategist's Blade) Keito Hasumi(Moving Heart's Future) Tomoya Mashiro(Berry Happy Day) Midori Takamine(Lily of the Valley Faerie) Nazuna Nito(Sand Castle) Shinobu Sengoku(Professional Storyteller) Kaoru Hakaze(Drifting Ninja) Kanata Shinkai(Sweet Monster) Hinata Aoi(Road to Become a Sage) Makoto Yuuki(Sharp Blade's Edge) Souma Kanzaki(Assuming the Spirit) Tetora Nagumo(Elder Stepsister) Keito Hasumi(Harpsichord of the Moonlit Night) Leo Tsukinaga(Summer Contact) Jun Sazanami


Large
(King's Arrival) Leo Tsukinaga(For my Friends) Arashi Narukami(Flower Blossoming Smile) Hajime Shino(Train Conductor's Whistle) Mika Kagehira(Leaping Vigor) Yuta Aoi(Believing the Potential) Midori Takamine(Second Prince) Kuro Kiryu(Komadori on a Branch) Leo Tsukinaga(King of Sweets) Tsukasa Suou(Summer Stage) Hokuto Hidaka

Increases Acquisition of all Fragments

(Veteran Clown) Hinata Aoi(Cheeky Butler) Koga Oogami(Master Swordsman's Dance) Souma Kanzaki(Night of the Fox) Yuta Aoi(Blossoms in the Night Sky) Mao Isara(Quarrel with Friend) Eichi Tenshouin

Silent Beast Adonis OtogariSmiling Sympathy Yuta AoiSuper Star Mitsuru Tenma(Cooking Leader) Arashi Narukami(Illusionist's Surprise) Wataru Hibiki(Extremely Delusional) Leo Tsukinaga(Heading Towards Elegance) Arashi Narukami(Galleria Guard) Yuzuru Fushimi(Tori's Pediatrics) Tori Himemiya(TanTan) Hajime Shino(Meddling Phantom Thief) Arashi Narukami(Senpai's Distinction) Kaoru Hakaze(Deep Red Friendship) Chiaki Morisawa(Awkward Everyday) Mika Kagehira(Watermelon Splitting) Yuta Aoi(Masked Noble) Wataru Hibiki(Aligned Stage) Tsukasa Suou(Winter's Passion) Koga Oogami(Sweet-Smelling Skater) Kaoru Hakaze(Happy Airline) Wataru Hibiki(Embracing the Hope) Shinobu Sengoku(Challenging Opponent) Keito Hasumi(Preparation Time) Mao Isara(Overcoming Times) Makoto Yuuki(First Prince) Hokuto Hidaka(Happy Sunshower) Hinata Aoi(Rabbit's Feelings) Nazuna Nito

Strolling Rei SakumaAlly Arashi NarukamiSweating Izumi SenaAppeal Kaoru HakazePastries Mitsuru TenmaSharp-nosed Koga Oogami(Meat Diet) Adonis Otogari(Sweets Beginner) Tsukasa SuouHelpman Mao Isara(Panda Dim-sum) Tomoya Mashiro(Patchwork Frankenstein) Adonis Otogari(Sugar Box) Leo Tsukinaga(First Lesson) Tomoya Mashiro(Pleasant Hymn) Wataru Hibiki(Anticipated Starry Night) Tsukasa Suou(Yellow Santa) Shinobu Sengoku(Brother of Direction) Yuta Aoi(Amusement Park Enjoyment) Rei Sakuma(Night Watch's Sword) Souma Kanzaki(Winter's Concern) Keito Hasumi(Bean Dislike) Keito Hasumi(Narcissism) Arashi Narukami(Broadcasting Proposal) Mao Isara(Caretaker's Heart) Yuzuru Fushimi(Paranoia) Mika Kagehira(Mischievous Berry) Hinata Aoi(Early Spring Crib) Ritsu Sakuma(Promise of the Ocean) Kaoru Hakaze(Small Item) Adonis Otogari(Dwarf of Cooking) Mitsuru Tenma(Sincere Contrabass) Hokuto Hidaka(Wait-and-see) Keito Hasumi(Gutsy Faerie) Tomoya Mashiro(Glorious Faerie) Mitsuru Tenma(Unrestrained Secretary) Tori Himemiya(Friendly Relations) Shu Itsuki(Fruity Ice Cream) Makoto Yuuki(Awakening Heat) Kaoru Hakaze(Willful of Summer) Ritsu Sakuma(Fun Things) Kanata Shinkai(Game Match) Sora Harukawa(Broadcasting Guest) Makoto Yuuki(Seeing Colors) Sora Harukawa(Training Method) Yuzuru Fushimi(Glasses Prediction) Makoto Yuuki(Anticipation of Autumn) Eichi Tenshouin(Samurai of Advice) Keito Hasumi(Determined Ninja) Tetora Nagumo(Story-telling Minstrel) Natsume Sakasaki(Trick or Treat) Arashi Narukami(Completely Bad) Hajime Shino(Strong Person) Adonis Otogari(Skilled Handcrafts) Shu Itsuki(Rampant Skater) Leo Tsukinaga(Sweet Warm Welcome) Arashi Narukami(Happy Smile) Hajime Shino(Bouquet of Gratitude) Mika Kagehira(Master of Pleasure) Eichi Tenshouin(After Lesson) Subaru Akehoshi(Depressed 1st Year) Midori Takamine(Straight Champion) Tetora Nagumo(Mama Captain) Madara Mikejima(Senpai's Festival) Chiaki Morisawa(Active Model) Arashi Narukami(Opponent) Yuta Aoi(Color Ninja) Sora Harukawa(Gathered Knight) Ritsu Sakuma(King of Toys) Tori Himemiya(Conductor) Eichi Tenshouin(Trombone) Keito Hasumi(Live Supervision) Rei Sakuma(Special Task) Subaru Akehoshi

Academy Idol Arashi NarukamiAcademy Idol Mitsuru TenmaAcademy Idol Koga Oogami

Increases Acquisition of Red Fragments

Burning Spirit Kuro Kiryu(Color Guard Leader) Nazuna Nito

Bouncing Synchronization Hinata AoiContradictory Position Mao Isara(Cleaning the Pool) Tori Himemiya

Goal Hajime Shino(Zealous) Tetora NagumoRecess Subaru AkehoshiCollection Eichi TenshouinSatisfaction Hokuto HidakaGoing to School Midori TakamineFlower Viewing and Dumplings Adonis Otogari(Needlework) Hajime Shino(Cheering) Yuzuru Fushimi(Pirate T-Shirt) Izumi Sena(Ghost Fox) Hinata Aoi(Maiden's Shopping) Arashi Narukami(Pillow Fight) Subaru Akehoshi(Narcissus) Arashi Narukami(Blue Santa) Kanata Shinkai(Watchful Detective) Nazuna Nito(Frail Student) Eichi Tenshouin(Whole-Hearted Cheering) Tomoya Mashiro(Previous Unit) Keito Hasumi(A Flower with Thorns) Shu Itsuki(Seaside Festival) Tsukasa Suou(Motivational Stage) Kaoru Hakaze(Bad Image) Tomoya Mashiro(Celebration and Accomplishment) Hokuto Hidaka(Coffee) Chiaki Morisawa(Capricious Master) Tsukasa Suou(Admired Person) Hajime Shino(Insecure Heart) Izumi Sena(Return and Departure) Madara Mikejima(Hardship and Enjoyment) Mao Isara

Academy Idol Tetora NagumoAcademy Idol Izumi SenaAcademy Idol Tsukasa Suou(Academy Idol) Natsume Sakasaki

Kanata Shinkai cardTomoya Mashiro cardTetora Nagumo cardIzumi Sena cardRitsu Sakuma cardHinata Aoi cardMitsuru Tenma cardTsukasa Suou cardSubaru Akehoshi cardSouma Kanzaki cardLeo Tsukinaga (Card)Natsume Sakasaki (Card)

Increases Acquisition of Blue Fragments

(At Twilight) Rei SakumaUpperclassman's Devotion Izumi SenaAngel's Jump Tori Himemiya(King of Sweetness) Ritsu Sakuma(Moving Forward) Makoto Yuuki

Caretaker Yuzuru FushimiConsiderate Tomoya Mashiro(Persevering) Hajime Shino(Arboreal Snake) Izumi Sena(Summer Tradition) Subaru Akehoshi(Halloween Bat) Hinata Aoi(Song of Sincerity) Hajime Shino

Homework Subaru AkehoshiBody Temperature Hokuto HidakaDevoted Hajime ShinoStriking Color Midori TakamineHigh Society Eichi TenshouinStudying Tetora Nagumo(Worrisome Days) Keito Hasumi(Seeking Shelter) Adonis Otogari(Incognito Knight) Eichi Tenshouin(Jasmine Tea) Makoto Yuuki(Autumn Night Inn) Ritsu Sakuma(Sweet Trap) Tori Himemiya(Friendly Support) Kuro Kiryu(Handicraft Companion) Shu Itsuki(Mischievous Shiba) Subaru Akehoshi(Spring Beckoning Enka) Kuro Kiryu(Observation Celebration) Eichi Tenshouin(Characteristics of Acting) Hinata Aoi(Assorted Ice Cream) Yuta Aoi(Powerful Person) Rei Sakuma(Painting with Everyone) Kanata Shinkai(Joyful Host) Yuzuru Fushimi(Playful Mood) Kuro Kiryu(Programming) Makoto Yuuki

Academy Idol Adonis OtogariAcademy idol kaoru hakazeAcademy Idol Hajime ShinoAcademy Idol Mika Kagehira

Hajime Shino cardAdonis Otogari cardTori Himemiya cardMakoto Yuuki cardArashi Narukami cardHokuto Hidaka cardMao Isara cardKeito Hasumi cardKaoru Hakaze cardWataru Hibiki cardTsumugi Aoba (Card)

Increases Acquisition of Yellow Fragments

Unleashed Powers Wataru HibikiShooting Star Smile Subaru Akehoshi(Cherubic Eyes) Hajime Shino

Cheerful Glasses Boy Makoto Yuuki(Cautious Gaze) Hokuto HidakaLive Reporter Tetora Nagumo(Sakura in Full Bloom) Mao Isara(Trainer's Smile) Yuzuru Fushimi(Half Asleep) Ritsu Sakuma(Romantic Bow) Koga OogamiWillpower and Pride Keito Hasumi

Crossword Hokuto HidakaFlashy Subaru Akehoshi(Fighting Spirit) Tetora NagumoMelancholy Midori TakamineSketch Hajime Shino(Drum) Mitsuru Tenma(Expectations) Eichi Tenshouin(Scattering Water) Mao Isara(Dangerous Pirate) Kaoru Hakaze(Beach Volleyball) Souma Kanzaki(Display of Skill) Adonis Otogari(Protector of Peace) Chiaki Morisawa(AKATSUKI Clothes) Kanata Shinkai(Chatty Rally) Tori Himemiya(Fall Memories) Makoto Yuuki(Elegant Boss) Eichi Tenshouin(Red-nosed Reindeer) Hinata Aoi(Black Tea Detective) Hajime Shino(Show Mascot) Adonis Otogari(All of One's Feelings) Subaru Akehoshi(Compensation Gift) Adonis Otogari(For My Friend) Shinobu Sengoku(Scheduled Maintenance) Mao Isara(Best Friend's Helping Hand) Rei Sakuma(Melon Soda) Yuta Aoi(Rising Vermilion Bird) Hinata Aoi(Dazzling Days) Eichi Tenshouin(Senior Classmate) Ritsu Sakuma(Gimmick of a Rabbit) Natsume Sakasaki(Sudden Encounter) Madara Mikejima(Pillow Patrol) Mika Kagehira(Elegant Performance) Arashi Narukami(Stepmother) Wataru Hibiki(Book and Bookmark) Hajime Shino(Summer Festival Attractions) Kuro Kiryu

Academy idol midori takamineAcademy Idol Yuzuru FushimiAcademy idol rei sakuma(Academy Idol) Shu Itsuki

Eichi Tenshouin cardMidori Takamine cardShinobu Sengoku cardChiaki Morisawa cardYuta Aoi cardKoga Oogami cardYuzuru Fushimi cardKuro Kiryu cardRei Sakuma cardNazuna Nito cardSora Harukawa (Card)Madara Mikejima (Card)

Increases All Stats

(Emperor's Performance) Eichi Tenshouin(Sakura-colored Spring Breeze) Subaru Akehoshi(Midsummer Determination) Midori Takamine(Healing Bonds of Fate) Keito Hasumi

Festival Commander Kuro Kiryu(Carefree Misfortune) Sora Harukawa

Owner Arashi NarukamiWarning Koga OogamiAnother Side Kaoru HakazeAssessment Izumi SenaWords from a Senior Rei SakumaAfternoon Nap Mitsuru TenmaSide Support Keito Hazumi(Man-to-Man) Rei Sakuma(Bandage) Makoto Yuuki(Timid Bat) Yuta Aoi(Cutting Loose) Hokuto Hidaka(Morning's Cheer) Midori Takamine(Achilles) Mitsuru Tenma(Costume Artisan) Kuro Kiryu(Sincere Phantom Thief) Tsukasa Suou(Fool's Sword Fight) Wataru Hibiki(Assertive Day) Shinobu Sengoku(Sub Position) Midori Takamine(Compensation Contest) Koga Oogami(Egoistic Golden Retriever) Tori Himemiya(Positive Conduct) Mitsuru Tenma(Determined Will) Hajime Shino(Wavering Flower) Mika Kagehira(Dwarf of Music) Nazuna Nito(Immersion) Tomoya Mashiro(Rainy Scent) Koga Oogami(Vigorous Leader) Chiaki Morisawa(Clown of the Left Hand) Wataru Hibiki(Camping Cuisine) Hajime Shino(Outer Space Aspiration) Leo Tsukinaga(Seaside Mediation) Mao Isara(Book's Whereabout) Tsumugi Aoba(Fragile Companion) Rei Sakuma(Healing Ninja) Midori Takamine(Sidekick Paint) Souma Kanzaki(Mischievous Cat) Hinata Aoi(Taste of Happiness) Kanata Shinkai(Silently Thawing Snow) Shu Itsuki(Lamp's Gravekeeper) Hajime Shino(New Year's Palate) Makoto Yuuki(Young and Energetic Skater) Tsukasa Suou(Fortitude of the Black Tortoise) Koga Oogami(Bittersweet) Izumi Sena(Stray Dog) Koga Oogami(Standard Combatant) Tomoya Mashiro(Adventurous Model) Madara Mikejima(Costume Maker) Shu Itsuki(Shooting Council) Yuzuru Fushimi(Festa Scout) Kaoru Hakaze(King of Dash) Mitsuru Tenma(Goldfish and Fireworks) Kanata Shinkai(Motivation and Fireworks) Midori Takamine(Everyday Activities) Ritsu Sakuma

Academy Idol Tsumugi Aoba

Increases Dance Stats

(True to Himself) Tomoya Mashiro

Dependable Class President Hokuto HidakaThe Strict Leader Keito Hasumi

Lesson Souma KanzakiLooking for Yuta Hinata AoiWeakness Yuta AoiBrand-new Outfit Makoto YuukiGlaring Keito Hasumi(Sewing Expert) Kuro Kiryu(Invading Lessons) Makoto Yuuki(Tasting) Ritsu Sakuma(Green of Compassion) Midori Takamine(Aloof Spectator) Tori Himemiya(Anticipated Tanabata) Eichi Tenshouin(Reliable Villain) Nazuna Nito(Secret Melancholy) Kaoru Hakaze(Ironic Priest) Kaoru Hakaze(Puppy Protector) Koga Oogami(Sadistic Phantom Thief) Izumi Sena(Taiyaki) Mika Kagehira(Wild Guitar) Koga Oogami(Sunny Weather Prayer) Yuta Aoi(Bullet Dart) Izumi Sena(The Treasurer's Efforts) Mao Isara(Night Horror) Chiaki Morisawa(Green Arrow) Keito Hasumi(Secret Passage) Natsume Sakasaki(Visitor) Natsume Sakasaki(Innocent Brows) Tori Himemiya(Recommendation Cake) Arashi Narukami(Strolling Samurai) Kuro Kiryu(Noble Young Man) Hokuto Hidaka(Happy Stage) Adonis Otogari(Toy Clown) Wataru Hibiki(Toy Vendor) Souma Kanzaki(Flower Garden Slumber) Ritsu Sakuma(Yearning's Repayment) Subaru Akehoshi(Fun Participation) Yuta Aoi(Younger Stepsister) Souma Kanzaki

Academy Idol Hinata AoiAcademy Idol Ritsu Sakuma

Increases Vocal Stats

Rainbow Prism Hajime Shino

Egoistic Tori HimemiyaReturning Kuro KiryuLeading Star Subaru AkehoshiOne Step Forward Mao Isara(Spring Forth) Tomoya Mashiro(Ninja of the Sea) Shinobu Sengoku

(Memories) Hinata AoiTedious Talk Keito Hasumi(Cooperation Makoto) Yuuki BloomedTrigger Kuro Kiryu(Adolescence) Yuta Aoi(Overcoming Challenges) Tetora Nagumo(Live Commentary) Nazuna Nito(Merrymaking) Kaoru HakazeSea Captain Chiaki Morisawa(Vampire's Rest Day) Rei Sakuma(Confident Relay) Koga Oogami(Song of Reunion) Leo Tsukinaga(Conquering the Land) Tori Himemiya(An Artist's Decorations) Yuzuru FushimiRefreshments Souma Kanzaki(Basketball Practice) Mao Isara(Lost Alice) Hajime Shino(Spices of Feelings) Adonis Otogari(Blue-Hooded Parrot) Izumi Sena(Candid Performance) Wataru Hibiki(Beach Bar's Ally) Midori Takamine(Sea Service) Chiaki Morisawa(Headquarters Overrun) Mao Isara(Sweet Service) Ritsu Sakuma(Guest Participation) Kanata Shinkai(Elation) Wataru Hibiki(Japanese Propriety) Adonis Otogari(Roadside Pigeon) Tomoya Mashiro(Ferry Knight) Madara Mikejima

Academy Idol Mao IsaraAcademy Idol Makoto Yuuki

Mika Kagehira (Card)

Increases Performance Stats

(Thoughtful of Friends) Adonis Otogari(Fully Charged) Makoto Yuuki

Breezy Player Kaoru Hakaze(Fireworks Wink) Makoto Yuuki(A Working Emperor) Eichi TenshouinNinja Explosion Shinobu Sengoku

Field Trip Souma KanzakiIndependent Yuta AoiSharing Lunch Makoto Yuuki(Bento) Keito HasumiAn Older Brother's Sorrow Hinata Aoi(Tea Can) Eichi Tenshouin(Lack of Sleep) Kuro Kiryu(Blue of Mystery) Shinkai Kanata(Shuten Doji) Ritsu Sakuma(Admired Back) Tomoya Mashiro(Knight Waiter) Suou Tsukasa(Stall Hopping) Kanata Shinkai(Aching Soul) Kuro Kiryu(Outdoor Photography) Makoto Yuuki(Prayer Against Misfortune) Yuzuru Fushimi(Sword Back-up) Chiaki Morisawa(Chocolatier) Arashi Narukami(Gentle Faerie) Hajime Shino(Serving Goal) Tsukasa Suou(Joyful Reception) Yuzuru Fushimi(Painting Appreciation Acquisition) Yuzuru Fushimi(Slumber Seat) Rei Sakuma(Objective's Form) Tetora Nagumo(Senpai's 1st Year) Chiaki Morisawa(Twin Ninja) Hinata Aoi